Säännöt

 

Home
Hallitus
Säännöt
Historia
Toiminta
Toimintakertomukset
Kuvat
Yhteystiedot
Yhteistyökumppanit

 

Yhdistyksen nimi on Autojoukkojen Oulun Kilta r.y

Killan säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Autojoukkojen Oulun Kilta r.y ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan toiminta-alue on Pohjois-Suomen alue.
Killan tarkoituksena on kansainvälisten sopimusten velvoitukset huomioon ottaminen:
- vaalia autojoukoissa tai vastaavissa palvelleiden maanpuolustushenkeä
- lähentää näiden joukkojen ja niiden täydennysalueiden väestöä toisiinsa
- toimia jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä
- vaalia killan piiriin kuuluvia historiallisia perinteitä
- tukea vaikeuksiin joutuneita sotaveteraaneja ja muita jäseniä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perintöaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja, sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi kilta kerää jäseniltään vuosittain määrätyn jäsenmaksun ja voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia.
Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen autojoukoissa tai sille läheiseksi katsottavissa Suomen puolustusvoimain joukko-osastossa palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka killan johtokunta jäseneksi hyväksyy. Killan johtokunta voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muissakin kuin edellä mainituissa vastaavissa tehtävissä palvelleen.
Killan kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.
Killan yhteyteen voidaan perustaa rekisteröimättömiä naisosastoja, joiden tarkoituksena on olla killan tukena ja hoitaa juhlatilaisuuksien yms. järjestely kuin myös toimia yhdyssiteenä seurustelua ja ajanvietettä varten.

Naisosaston jäseneksi voi päästä killan varsinaisen jäsenen naispuolinen omainen sekä sotilaskoti- tai vastaavissa tehtävissä palveleva henkilö samassa järjestyksessä kuin varsinaiseksi jäseneksi.

Killan kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Kunniajäseneksi kilta voi vuosikokouksessa johtokunnan esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut killan päämäärien hyväksi.

Killan jäsenet voivat johtokunnan suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään 4 ja enintään 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. valitaan edustajat Autojoukkojen Kiltojen liitto ry:n hallitukseen
9. valitaan edustajat Autojoukkojen Kiltojen liitto ry:n vuosikokoukseen
10. päätetään johtokunnan esityksestä killan päämääriä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön kutsumisesta killan kunniajäseneksi

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Home | Hallitus | Säännöt | Historia | Toiminta | Toimintakertomukset | Kuvat | Yhteystiedot | Yhteistyökumppanit

This site was last updated 09/15/15